موټران

نوع: فورنرموټر

Share this: ماډل: ۲۰۱۱ رنګ: ګری ماشین: ۶ سلندره پطرول داخل تور، سندروف، لیدر سیټ، بتن چالان، بی تکره ، Limited،افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد قیمت: ۱۸۵۰۰ ډالره اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

موټران

نوع: کیمری موټر

Share this: ماډل: ۲۰۱۶ رنګ: تور ماشین: ۴ سلندره پطرول داخل ژیړ، موتر پاک، بی تکره، افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد قیمت: ۱۳۰۰۰ دالر اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

موټران

نوع: ویګوموټر

Share this: ماډل:۶/ ۲۰۱۶ رنګ: اپ وایت ماشین: ۴ سلندره پطرول داخل سور، ګیر، چلاو ۸۹۳۱ کیلومتره، افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد قیمت: ۲۴۵۰۰ ډالره اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان  

موټران

نوع: ویګوموټر

Share this: مادل:/۶ ۲۰۱۱ رنګ: اپ وایت ماشین: ۴ سلندره دیزل داخل شین، ګیر، انډلی، افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد قیمت: ۱۶۰۰۰ ډالره اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

موټران

نوع: کرولا موټر

Share this:  ماډل: ۲۰۰۷ رنګ: سیلور ماشین: ۴ سلندره پطرول افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد قیمت: ۶۰۰۰ ډالره اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان  

موټران

نوع: فورنرموټر

Share this: ماډل: ۲۰۱۶ رنګ: تور ماشین: ۶ سلندره پطرول داخل نارنجی، سندروف، لیدر سیټ، چلاو ۱۴۰۰۰ کیلومتره، افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد قیمت: ۲۵۰۰۰ ډالره اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

موټران

نوع: کاناډایې کرولا موټر

Share this: مادل: ۲۰۰۷ رنګ:طلایې سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ: افغانستان لاس یوه کیلې ، بی اسناده ،روغ ، ناوارده ، د ټکر په ضمانت ، پول افشن قیمت: ۶۱۵۰ ډالره اخیری د تماس شمیره: ۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: بولدک عمومی سړک کندهار ګمرک ته مخامخ نوی الجهان موټر فروشی کندهارـ افغانستان

موټران

نوع:ویش موټر

Share this: رنګ: سپین ماډل:۲۰۰۶ سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ: راسته لاس یوه کیلی ، بی اسناده قیمت: ۲۳۵۰ ډالره اخیری د تماس شمیره: ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: بولدک عمومی سړک کندهار ګمرک ته مخامخ نوی الجهان موټر فروشی کندهارـ افغانستان  

موټران

نوع:ویډزموټر

Share this:  مادل: ۲۰۰۶ رنګ. پل وایټ خاکی سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ: راسته لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، د ویش کاټ ، بټن سټارټ، اته ایر بیک قیمت: ۱۹۰۰ ډالره اخیری د تماس شمیره: ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: بولدک عمومی سړک کندهار ګمرک ته مخامخ نوی الجهان موټر فروشی کندهارـ افغانستان  

موټران

نوع: کاناډایی ایس کلاس کرولا موټر

Share this:  ماډل:۲۰۱۲ رنګ: سپین سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ: افغانستان لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، بی ټکره ، روغ ، ناوارده قیمت: ۷۸۵۰ دالره اخیر د تماس شمیره: ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: بولدک عمومی سړک کندهار ګمرک ته مخامخ نوی الجهان موټر فروشی کندهارـ افغانستان